Výroba

Výrobu zabezpečujeme na najmodernejšom technologickom zariadení. Piliny sú vo výrobnom procese starostlivo triedené, preosievané a kontrolované. Prechádzajú cez magnetický odlučovač, aby sa kovové čiastočky nedostali do výrobného procesu. Pri lisovaní používame 100% čistú pilinu bez akýchkoľvek chemických a syntetických pojív. Naše peletky sú vhodné do všetkých krbov a kotlov, určených pre tento typ paliva. Plnoautomatický kotol na peletky je možné pripojiť aj na jestvujúce vykurovacie systémy.